La preposició “per a” en el català del segle XIII. [Per a una gramàtica del català antic, 2009]

“La preposició ‘per a’ en el català del segle XIII”. 2009 Per a una gramàtica del català antic. Edició a cura de Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, “Symposia Philologica”, 17. Alacant